Na czym polega rejestracja dźwigu budowlanego w UDT?

Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji urządzenia technicznego, dla którego ustalono formę dozoru pełnego lub ograniczonego, jest dokonanie rejestracji oraz uzyskanie przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Zanim jednak decyzja zostanie wydana, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wykonuje szereg czynności.

Co należy wykonać przed wydaniem pozwolenia na eksploatację

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów. Kontroluje stan techniczny urządzenia oraz jego oznakowanie. Porównuje również wyposażenie urządzenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia. Przeprowadza badanie odbiorcze. Takie badanie polega na sprawdzeniu prawidłowości zainstalowania urządzenia i jego przeznaczenia zgodnie z instrukcją eksploatacji. Przeprowadza się również próby funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej. Sprawdza się, czy ruchy robocze urządzenia, mechanizmy działają prawidłowo.

Zasady badania

Urządzenie musi być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji. Teren badań musi być zabezpieczony, a na miejscu musi być obecny konserwator i operator z właściwymi uprawnieniami.

Czy inspektor ma prawo odmówić badania

Tak. Inspektor ma prawo domówić badania jeśli urządzenie nie jest dostatecznie przygotowane do badania, nie ma właściwego oświetlenia lub występują opary utrudniające widoczność. Również ma prawo odmówić badania jeśli są przekroczone dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia lub temperatura przekracza granicy normy.