Przebieg odbioru rejestracyjnego UDT krok po kroku

Do odbioru urządzenia UDT konieczne jest złożenie pisma przez właściciela lub osobę widniejącą w KRS firmy. Do wniosku musi zostać dołączona kompletna dokumentacja rejestracyjna. Przy odbiorze inspektor UDT sprawdza w obecności konserwatora i operatora poprawność wykonania urządzenia z załączoną dokumentacją.

Weryfikacji podlega:

  • Stan konstrukcji nośnej
  • Wysokość podnoszenia
  • Wymiary gabarytowe
  • Zgodność numerów fabrycznych z deklaracją producenta
  • Piktogramy i oznaczenia

Inspektor sprawdza działanie przycisków sterowniczych i wyłączników, a także wszystkich mechanizmów. Przeprowadzana jest także próba obciążeniowa, statyczna i dynamiczna. Po pozytywnym wyniku testów inspektor UDT wydaje decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji i nadaje numer ewidencyjny UDT oraz nakleja naklejkę kontrolną.

Rejestracja urządzenia UDT krok po kroku

Dźwigi, suwnice, żurawie i inne urządzenia UDT podlegają dozorowi technicznemu. W celu zarejestrowania maszyny konieczne jest złożenie wniosku o przeprowadzenie badania. Po rozpatrzeniu wniosku i nadaniu numeru sprawy inspektor UDT w ciągu maksymalnie 30 dni określa termin i miejsce badania odbiorczego oraz definiuje wymogi dotyczące przygotowania urządzenia. Po przeprowadzeniu badania zostaje założona księga rewizyjna UDT.

Co ważne, rejestracja urządzenia UDT odbywa się w miejscu jego eksploatacji, a więc nie musi to być siedziba firmy. Obowiązkowi rejestracji w UDT podlegają wszystkie urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia oraz maszyny, w których znajdują się gazy o innym ciśnieniu niż atmosferyczne, a także sprzęty przeznaczone do przewożenia ładunków. Celem badania odbiorczego jest sprawdzenie, czy urządzenie może być eksploatowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.